ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ TOY ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ “SOK FM 104.8” ME ΤΙΤΛΟ “MORNING SHOW TRAVEL PARTY” ΚΑΙ EΠΑΘΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

 

Α. Εισαγωγή

Η ραδιοφωνική επιχείρηση του σταθμού “SOK FM 104.8” του Ν. Ευβοίας (στο εξής και “η Διοργανώτρια”) διοργανώνει, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, δηλαδή μέσω της σελίδας του σταθμού στο Facebook (https://www.facebook.com/sokfm/) και στο Instagram (@sokfm1048) προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό με τη συμμετοχή των ακροατών – χρηστών των άνω σελίδων και τίτλο “MORNING SHOW AFTER PARTY” (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ή «η Προωθητική Ενέργεια»).

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας “MORNING SHOW TRAVEL PARTY – (προορισμός)”  – Τρόπος Συμμετοχής

 1. Ο Διαγωνισμός με τίτλο “MORNING SHOW AFTER PARTY – (προορισμός)” θα έχει διάρκεια από 24/5/2019 έως 7/6/2019 και έπαθλο ένα ταξίδι δύο (2) ημερών (αναχώρηση την Παρασκευή 21/6/2019 και απιστροφή την Κυριακή 23/6/2019) για δύο ακροατές – νικητές, οι οποίοι θα ταξιδέψουν μαζί με τους παρουσιαστές της εκπομπής του σταθμού με τίτλο “MORNING SHOW” στην Κωνσταντινούπολη (εφεξής «το Eπαθλο»). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ή να τον διακόψει, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με ταυτόχρονη ενημέρωση των συμμετεχόντων με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Το ταξίδι θα οργανωθεί με επιμέλεια και ευθύνη της ταξιδιωτικής εταιρείας “ERATΩ TOP TOURS”. Οι δύο νικητές στους οποίους θα απονεμηθούν τα έπαθλα θα ανακηρυχθούν με κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή “MORNING SHOW” που παρουσιάζουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί κ.κ. Γιώργος Καρτελιάς και Ελίνα Παπίλα, την Παρασκεύη 7/6/2019 ώρα 10:15.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου και κάτοχοι λογαριασμών (“προφίλ”) στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης “Facebook” και “Instagram”, εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει να σωρευτικά να προβεί στις εξής ενέργειες: α) να πατήσει “like” ή να “ακολουθήσει” (follow) στη σελίδα του σταθμού SOK FM 104,8 στο Facebook ή/και στο Instagram αντίστοιχα,  β) να δηλώσει ότι του “αρέσει” (like) η φωτογραφία που αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού και γ) να επισημάνει (mention) στα σχόλια δύο (2) άτομα, που επίσης κατέχουν λογαριασμό στο αντίστοιχο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης.  Στην περίπτωση που ο συµµετέχων έχει ήδη πατήσει “like” ή ακολουθεί τη σελίδα, τότε για να συµµετάσχει στο διαγωνισµό αρκεί μόνο να ολοκληρώσει τα βήματα β) και γ).
 3. Κάθε χρήστης ακροατής μπορεί να λάβει μέρος περισσότερες από μία φορές τόσο από τη σελίδα (προφίλ) του στο Facebook ή/και το Instagram, επισημαίνοντας τα ονόματα περισσότερων ατόμων (δύο κάθε φορά), δηλώνοντας έτσι αντίστοιχες συμμετοχές.
 4. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσιάζουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, συνεργάτες της Διοργανώτριας, κ.κ. Γιώργος Καρτελιάς και Ελίνα Παπίλα, την Παρασκεύη 7/6/2019, ώρα 10:15, θα διεξαχθούν από αυτούς α) μία ηλεκτρονική κλήρωση, στη βάση όλων των Συμμετεχόντων, που σχολίασαν κάτω από τη φωτογραφία του Διαγωνισμού στο Facebook και β) μία ηλεκτρονική κλήρωση, στη βάση όλων των Συμμετεχόντων, που σχολίασαν κάτω από τη φωτογραφία του Διαγωνισμού στο Instagram. Έτσι θα αναδειχθούν δύο συνολικά νικητές. Κάθε ηλεκτρονική κλήρωση, θα γίνει με τη μέθοδο αλγορίθμου, από πιστοποιημένη γεννήτρια και θα διεξάγεται σύμφωνα με προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Κατά τη λήξη διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας (την Παρασκεύη 7/6/2019, ώρα 10:15, όπως θα ανακοινωθεί από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς) σταματάει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Προωθητική Ενέργεια και ως εκ τούτου, δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής.

 

Γ. Ενημέρωση νικητή

 1. Η Διοργανώτρια είναι υπεύθυνη για την απονομή του Επάθλου στον νικητή, τον οποίο οφείλει να ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια, εντός τριών ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κατά τη μετάδοση της ως άνω εκπομπής, θα επισημαίνει (mention) τους νικητές σε σχετική ανακοίνωσή της στα ως άνω δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και θα τους αποστέλλει προσωπικό μήνυμα (pm), ενημερώνοντάς τους για τα αναγκαία δικαιολογητικά που οφείλουν να αποστείλουν προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητά τους και να λάβουν το Έπαθλο. Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ενημέρωση των νικητών κατά τα ανωτέρω δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με αυτούς, δηλαδή αυτοί δεν έχουν ανταποκριθεί, τότε χάνουν το Έπαθλο. Οι νικητές θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσής τους, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στη Διοργανώτριας (ταχυδρομικά ή με e-mail): 1) φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, 2) υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού και ότι δεν έχουν ούτε διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας ουδεμία άλλη αξίωση ή απαίτηση για κανένα λόγο και 3) ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών, οι νικητές χάνουν το Έπαθλο. Ρητά διευκρινίζεται ότι τυχόν φόροι/τέλη για την απονομή του Επάθλου βαρύνουν τους νικητές και θα πρέπει να προκαταβληθούν από τους ίδιους. Οι νικητές συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην ανακοίνωση και παρουσίαση του ονόματός τους και της εικόνας τους, καθώς και στην αναφορά στις σελίδες που διατηρούν στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την ενημέρωση των ακροατών και του κοινού για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Επίσης συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη δημοσίευση από τη Διοργανώτρια φωτογραφιών που θα ληφθούν κατά το ταξίδι με τους ως άνω ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με σκοπό την προώθηση της ενέργειας του σταθμού.
 2. Αμέσως μόλις λάβει τις ανωτέρω πληροφορίες από τους νικητές, η Διοργανώτρια ενημερώνει εγγράφως, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, τον ταξιδιωτικό οργανισμό “ERATΩ TOP TOURS” για τα πρόσωπα των νικητών, αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους με σκοπό την έκδοση των εισιτηρίων, στο πλαίσιο υλοποίησης της προωθητικής ενέργειας. Οι νικητές θα πρέπει με δική τους ευθύνη να έρθουν σε επικοινωνία με τον ταξιδιωτικό οργανισμό “ERATΩ TOP TOURS”(τηλ.. 2261020975 /email [email protected]), προκειμένου να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή κλπ.). Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει διασφαλίσει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω του άνω ταξιδιωτικού οργανισμού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού που προσφέρεται ως έπαθλο, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για την οργάνωση του ταξιδιού και τις σχετικές λεπτομέρειες.

 

Δ. Ακύρωση νικητή

 1. Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί: 1. Στην περίπτωση που δεν αποστείλει, εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος έχει δηλώσει εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 3. Στην περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να καταβάλλει τους τυχόν αναλογούντες φόρους/τέλη για την απονομή του Επάθλου.
 2. Σε περίπτωση ακύρωσης του νικητή η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια είτε να διεξαγάγει εκ νέου κλήρωση μεταξύ των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω είτε να απονείμει το Έπαθλο στον πρώτο επιλαχόντα, σύμφωνα με τη κλήρωση που θα έχει ήδη διεξαχθεί.

 

Ε. Λοιποί όροι

 1. Το Έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.
 2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες.
 3. Οι παρόντες Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού “SOK FM”, www.sokfm.gr. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη.
 4. Μετά την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τον χρόνο και τις λεπτομέρειες οργάνωσης του ταξιδιού, όπως ενδεικτικά διαμονή, μετακινήσεις κλπ.
 5. Το προσωπικό της Διοργανώτριας και του ταξιδιωτικού οργανισμού “ERATΩ TOP TOURS” και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.
 6. Για τις ανάγκες υλοποίησης της Προωθητικής Ενέργειας, η Διοργανώτρια συγκεντρώνει και διατηρεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού στοιχεία σχετικά με: α) τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών και β) τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών. Επίσης, η Διοργανώτρια θα παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια Αρχή, στα στοιχεία του Διαγωνισμού.
 7. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό που απαιτούνται για την συμμετοχή τους και (όσον αφορά στους νικητές) την απονομή του Επάθλου μόνον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Ο ταξιδιωτικός οργανισμός δε θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για κανέναν άλλο σκοπό, πέρα από την ταυτοποίηση των νικητών και τη χορήγηση του Επάθλου. Ο Συμμετέχων, εφόσον ανακηρυχθεί νικητής, συναινεί στη χρήση των στοιχείων του για λόγους δημοσιότητας και προβολής του Διαγωνισμού (π.χ. με καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, αναφορά του ονόματός του από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού κλπ.). Κάθε μία εκ των άνω επιχειρήσεων έχει αυτοτελή, ως προς τα ανωτέρω, ευθύνη, κατά το μέρος της δραστηριότητάς της. Ανά πάσα στιγμή κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης της συμμετοχής της συναίνεσης της συμμετοχής του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.
 8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
 9. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
 10. Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Χαλκίδας.